BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA

o g ł a s z a

 

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 6 miasta Chojnowa, dla których Sąd Rejonowy w Złotoryi prowadzi księgę wieczystą LE1Z/00013613/1:

 

 

Lp.

 

 

Numer

działki oraz powierzchnia

 

Łączna

pow. dz.

w m2

 

 

Położenie

 

 

Przeznaczenie

nieruchomości

i sposób jej

zagospodarowania

 

 

Wadium

w zł

 

Cena

wywoławcza
w zł

(w tym VAT
23 %)

1.

295/24

o pow. 385 m2

413 m2

obręb 6
(przy ul. gen.
Wł. Andersa)

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, dopuszczalne nieuciążliwe usługi komercyjne - wyłącznie wbudowane
w budynku mieszkalnym; zagospodarowanie zgodnie
z zapisami w planie miejscowym

11 000,00

55 000,00

295/32

o pow. 28 m2

 

Zarządzeniem Nr 41/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 14 marca 2022 r. w/w nieruchomości zostały przeznaczone do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego. Przedmiotowe działki stanowią kompleks i są sprzedawane łącznie. Działki zlokalizowane są w południowo – wschodniej części miasta w bezpośrednim sąsiedztwie współczesnych budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej, budynków (bloków) wielorodzinnych przy ul. gen. Władysława Sikorskiego oraz budynku użyteczności publicznej – żłobka miejskiego przy ul. Sikorskiego 20.  Kształt działek w formie trapezu, teren stosunkowo płaski, nieogrodzony i niezagospodarowany, porośnięty roślinnością trawiastą. Działka nr 295/24 posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej stanowiącej ul. gen. Wł. Andersa. Działka nr 295/32 posiada dostęp do drogi publicznej stanowiącej działkę numer 295/2. W ewidencji gruntów działki sklasyfikowane są jako grunty orne - R klasy IVa.

Zgodnie z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXI/103/2016 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 30 maja 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego poz. 2830 z dnia 10 czerwca 2016 r.) działki oznaczone są symbolem 22.10.MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, dopuszczalne nieuciążliwe usługi komercyjne - wyłącznie wbudowane w budynku mieszkalnym.

W poprzek działki nr 295/24 przebiega sieć kanalizacji deszczowej kd160, która w znacznym stopniu ogranicza jej pełne wykorzystanie. Natomiast od frontu nieruchomości w pasie drogowym ulicy gen. Wł. Andersa znajduje się hydrant. Nabywca nieruchomości gruntowej zapewni, właścicielowi (zarządcy) sieci przebiegającej przez działki, swobodny, bezterminowy i nieodpłatny do niej dostęp w celu jej konserwacji, remontów, modernizacji i wymiany. Jeżeli projektowana zabudowa będzie kolidować z przebiegiem istniejącej sieci, przełoży ją na własny koszt, w uzgodnieniu z właścicielem sieci.

Działki leżą w obszarze uzbrojonym w sieć energetyczną, gazową oraz wodno-kanalizacyjną – sieci znajdują się w przyległej ulicy. Przyłącza kosztem i staraniem nabywcy.

Na obszarze działek w gruncie mogą znajdować się fragmenty gruzów, betonu lub zbrojenia. Powyższe czynniki mogą stanowić utrudnienia w posadowieniu nowych obiektów budowlanych. Ewentualne usunięcie i utylizacja elementów betonowych lub zbrojeniowych leży po stronie nabywcy. Działki nie posiadają dokumentacji geotechnicznej. Gmina Miejska Chojnów nie ponosi odpowiedzialności za warunki hydrogeologiczne.

Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu i stanem nieruchomości w terenie, z zapisami w/w planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji leżą w całości po stronie nabywcy.

Grunt stanowi własność Gminy Miejskiej Chojnów i jest wolny od obciążeń na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Sprzedaż nieruchomości odbędzie się w stanie istniejącego zainwestowania i istniejącej infrastruktury, w związku z czym, nabywca przejmie nieruchomość w stanie faktycznym i prawnym istniejącym w dniu podpisania protokołu. W przypadku wzrostu wartości nieruchomości z tytułu ich dozbrojenia Miasto obciąży nabywców nieruchomości opłatami adiacenckimi.

Gmina Miejska Chojnów nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości, których nie można było stwierdzić na podstawie posiadanych dokumentów.

Przetarg, odbędzie się w dniu 28.06.2022 r.

w sali nr 11 Urzędu Miejskiego w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej:

·           oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych i publikację wyniku przetargu,

·           dowód tożsamości,

·            potwierdzenie wniesienia wadium,

·            w przypadku nabycia nieruchomości przez małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości za cenę ustaloną w przetargu (art. 37 ustawy z dnia 25.02.1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy – Dz.U. z  2020 r. poz. 1359) lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku odrębnego (rozdzielność majątkowa),

·           w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej,  dodatkowo aktualny wyciąg z właściwego rejestru potwierdzony przez osoby reprezentujące podmiot oraz właściwe pełnomocnictwa do udziału w przetargu;

·           pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, jego warunkach
i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

·           oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym i prawnym nieruchomości będącej przedmiotem przetargu,

·           osoby reprezentujące osoby prawne lub fizyczne dodatkowo stosowne pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego.

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz. U. z 2017 r., poz. 2278), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

 

Wadium (w pieniądzu) w określonej wysokości należy wpłacić na konto Nr 13 8644 0000 0000 2121 2000 0130 Urząd Miejski w Chojnowie  pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do dnia 21.06.2022 r. (ze wskazaniem numeru działki). Datą dokonania wpłaty kwoty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy. Wadium upoważnia do czynnego uczestnictwa w przetargu tylko na działki wymienione w dowodzie wpłaty.

Wpłacenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem się z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490). Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg, zwrócone zaś niezwłocznie tj. nie później niż przed upływem 3 dni od daty odwołania lub zamknięcia przetargu, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym, na konto przez nich wskazane.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Cenę nabycia, równą cenie osiągniętej w przetargu, wpłaca się na konto Nr 32 8644 0000 0001 4906 2000 0260 Gmina Miejska Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóźniej przed zawarciem umowy notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym tut. Urzędu przed zawarciem umowy.

Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.), jeżeli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 41 ust. 1 w/w ustawy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty związane z przeniesieniem prawa własności ponosi w całości nabywca.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w pok. nr 12 tut. Urzędu lub telefonicznie pod numerem 76/81-86-684. Ogłoszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostępne są  w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.


Załączniki:(2.83 Mb)

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie