BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA

o g ł a s z a

 

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie 6 miasta Chojnowa, dla których Sąd Rejonowy w Złotoryi prowadzi księgę wieczystą LE1Z/00013613/1:

 

 

Lp.

 

 

Nr

dział-

ki

 

 

Pow. dz.

w m2

 

 

Położenie

 

 

Przeznaczenie

nieruchomości

i sposób jej

zagospodarowania

 

 

Wadium

w zł

 

Cena

wywoławcza
w zł

(w tym VAT
23 %)

 

1.

 

 

290/3

 

 

1191

 

 

obręb 6 (przy 

ul. Sikorskiego)

 

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, dopuszczalne nieuciążliwe usługi komercyjne - wyłącznie wbudowane
w budynku mieszkalnym; zagospodarowanie zgodnie
z zapisem w planie miejscowym

 

27 280,00

 

 

136 400,00

 

2.

290/7

1075

obręb 6 (przy

ul. Sikorskiego)

   -------//-------

23 600,00

118 000,00

3.

290/9

966

obręb 6 (przy

ul. Sikorskiego)

 

-------//-------

21 240,00

106 200,00

4.

295/5

1142

obręb 6 (okolice

ul. Sikorskiego)

-------//-------

26 180,00

130 900,00

5.

295/6

1108

obręb 6 (okolice

ul. Sikorskiego)

-------//-------

25 400,00

127 000,00

6.

295/7

1107

obręb 6 (okolice

ul. Sikorskiego)

-------//-------

25 360,00

126 800,00

7.

295/8

1096

obręb 6 (okolice

ul. Sikorskiego)

-------//-------

25 120,00

125 600,00

8.

295/9

1107

obręb 6 (okolice

ul. Sikorskiego)

-------//-------

25 360,00

126 800,00

9.

295/10

1123

obręb 6 (okolice

ul. Sikorskiego)

-------//-------

25 740,00

128 700,00

10.

295/11

1077

obręb 6 (przy

ul. Sikorskiego)

-------//-------

23 640,00

118 200,00

11.

295/12

1286

obręb 6 (okolice

ul. Sikorskiego)

-------//-------

29 460,00

147 300,00

12.

295/13

1109

obręb 6 (okolice

ul. Sikorskiego)

-------//-------

25 420,00

127 100,00

13.

295/14

1093

obręb 6 (okolice

ul. Sikorskiego)

-------//-------

25 040,00

125 200,00

14.

295/15

1084

obręb 6 (okolice

ul. Sikorskiego)

-------//-------

24 860,00

124 300,00

15.

295/16

1098

obręb 6 (okolice

ul. Sikorskiego)

-------//-------

25 180,00

125 900,00

16.

295/17

1099

obręb 6 (okolice

ul. Sikorskiego)

-------//-------

25 200,00

126 000,00

17.

295/18

1107

obręb 6 (okolice

ul. Sikorskiego)

-------//-------

25 360,00

126 800,00

18.

295/19

1115

obręb 6 (okolice

ul. Sikorskiego)

-------//-------

25 560,00

127 800,00

19.

295/20

1102

obręb 6 (okolice

ul. Sikorskiego)

-------//-------

25 260,00

126 300,00

 

Zarządzeniem Nr 138/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 28 września 2021 r. w/w nieruchomości zostały przeznaczone do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego. Działki zlokalizowane są w południowo – wschodniej części miasta w bezpośrednim sąsiedztwie współczesnych budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej, budynków (bloków) wielorodzinnych przy ul. gen. Władysława Sikorskiego, budynków handlowo-usługowych oraz budynku użyteczności publicznej – żłobka miejskiego przy ul. Sikorskiego 20.  Kształt działek w formie regularnego czworoboku, teren stosunkowo płaski, porośnięty roślinnością trawiastą i pojedynczymi drzewami. Ich ewentualna wycinka może nastąpić po uzyskaniu stosownego zezwolenia w odrębnym postępowaniu (nie dotyczy to drzew i krzewów owocowych). Przedmiotowe działki mają dostęp do drogi publicznej stanowiącej ulicę gen. Wł. Sikorskiego oraz gen. St. Maczka, poprzez drogę dojazdową i drogi wewnętrzne o nawierzchni utwardzonej tłuczniem drogowym. W ewidencji gruntów działki nr: 290/3, 290/7, 290/9, 295/5, 295/6, 295/7, 295/8, 295/9, 295/10, 295/11, 295/12, 295/13 sklasyfikowane są jako zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy – Bp, działki nr 295/14 i 295/15 sklasyfikowane są w części jako rola - R klasy IIIa oraz w części jako zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy - Bp, działki nr: 295/18, 295/19 i 295/20 sklasyfikowane są w części jako rola - R klasy IVa oraz w części jako zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy - Bp, działka nr 295/16 sklasyfikowana jest w niewielkiej części jako rola - R klasy IIIa, w części łąka – Ł klasy V oraz w części jako zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy – Bp, natomiast działka nr 295/17 sklasyfikowana jest w części jako rola - R klasy IIIa i IVa, w części łąka – Ł klasy V oraz w części jako zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy – Bp.

Zgodnie z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXI/103/2016 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 30 maja 2016 r.(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego poz. 2830 z dnia 30 maja 2016 r.), działka nr 290/3 oznaczona jest symbolem 22.15.MN, działki nr: 290/7, 290/9, 295/5, 295/6, 295/7, 295/8, 295/9, 295/10, 295/11, 295/12, 295/13 oznaczone są symbolem 22.13.MN, natomiast działki nr: 295/14, 295/15, 295/16, 295/17, 295/18, 295/19 i 295/20 oznaczone są symbolem 22.4.MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, dopuszczalne nieuciążliwe usługi komercyjne -wyłącznie wbudowane w budynku mieszkalnym.

W granicy działki nr 295/14 przebiega sieć wodociągowa, a w granicach działek nr 295/5, 295/6, 295/15 przebiega sieć uzbrojenia terenu: wodociągowa i kanalizacyjna. Ponadto w granicy działki nr 290/3 przebiega sieć elektroenergetyczna.

Nabywca nieruchomości gruntowej zapewni, właścicielowi (zarządcy) sieci przebiegającej przez działki, swobodny, bezterminowy i nieodpłatny do niej dostęp w celu jej konserwacji, remontów, modernizacji i wymiany. Jeżeli projektowana zabudowa będzie kolidować z przebiegiem istniejącej sieci, przełoży ją na własny koszt, w uzgodnieniu z właścicielem sieci.

Teren, na którym usytuowane są działki uzbrojony jest w sieć energetyczną, gazową, wodociągową, kanalizacyjną – sieci znajdują się w przyległych ulicach. Przyłącza kosztem i staraniem nabywcy.

Na obszarze działek w gruncie mogą znajdować się fragmenty gruzu, betonu lub zbrojenia. Na terenie działek nr 290/7, 290/9 i 295/11, 295/12 zlokalizowane są zakopane fundamenty budynku – szkoły, budowanej na przełomie lat 80-90 (lokalizacja fundamentów nie jest dokładnie określona). Powyższe czynniki mogą stanowić utrudnienia w posadowieniu nowych obiektów budowlanych. Ewentualne usunięcie i utylizacja elementów betonowych lub zbrojeniowych leży po stronie nabywcy. Działki nie posiadają dokumentacji geotechnicznej. Gmina Miejska Chojnów nie ponosi odpowiedzialności za warunki hydrogeologiczne.

Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu i stanem nieruchomości w terenie, z zapisami w/w planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji leżą w całości po stronie nabywcy.

Grunt stanowi własność Gminy Miejskiej Chojnów i jest wolny od obciążeń na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Sprzedaż nieruchomości odbędzie się w stanie istniejącego zainwestowania i istniejącej infrastruktury,
w związku z czym, nabywca przejmie nieruchomość w stanie faktycznym i prawnym istniejącym w dniu podpisania protokołu.
W przypadku wzrostu wartości nieruchomości z tytułu ich dozbrojenia Miasto obciąży nabywców nieruchomości opłatami adiacenckimi.

Gmina Miejska Chojnów nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości, których nie można było stwierdzić na podstawie posiadanych dokumentów.

Przetarg, oddzielnie na każdą z nieruchomości, odbędzie się w dniu 21.12.2021 r.

 

Działki nr: 290/3, 290/7, 290/9, 295/5, 295/6, 295/7, 295/8, 295/9, 295/10, 295/11, 295/12, 295/13 o godz. 1000 

 

Działki nr: 295/14, 295/15, 295/16, 295/17, 295/18, 295/19, 295/20 o godz. 1300 

 

w sali nr 11 Urzędu Miejskiego w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej:

·      oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych i publikację wyniku przetargu,

·      dowód tożsamości,

·       potwierdzenie wniesienia wadium,

·       w przypadku nabycia nieruchomości przez małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości za cenę ustaloną w przetargu (art. 37 ustawy z dnia 25.02.1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy – Dz.U. z  2020 r. poz. 1359) lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku odrębnego (rozdzielność majątkowa),

·     w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej,  dodatkowo aktualny wyciąg z właściwego rejestru  potwierdzony przez osoby reprezentujące podmiot oraz właściwe pełnomocnictwa do udziału w przetargu;

·      pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, jego warunkach i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

·      oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym i prawnym nieruchomości będącej przedmiotem przetargu,

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz. U. z 2017 r., poz. 2278),  do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

 

Wadium (w pieniądzu) w określonej wysokości należy wpłacić na konto Nr 13 8644 0000 0000 2121 2000 0130 Urząd Miejski w Chojnowie  pl. Zamkowy 1,  59-225 Chojnów do dnia 14.12.2021 r. (ze wskazaniem numeru działki). Datą dokonania wpłaty kwoty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy. Wadium upoważnia do czynnego uczestnictwa w przetargu tylko na działki wymienione w dowodzie wpłaty.

Wpłacenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem się z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia  
14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490). Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg, zwrócone zaś niezwłocznie tj. nie później niż przed upływem 3 dni od daty odwołania lub zamknięcia przetargu, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym, na konto przez nich wskazane.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Cenę nabycia, równą cenie osiągniętej w przetargu, wpłaca się na konto Nr 32 8644 0000 0001 4906 2000 0260 Gmina Miejska Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóźniej przed zawarciem umowy notarialnej,  z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym tut. Urzędu przed zawarciem umowy.

Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.), jeżeli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 41 ust. 1 w/w ustawy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty związane z przeniesieniem prawa własności ponosi w całości nabywca.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w pok. nr 12 tut. Urzędu lub telefonicznie pod numerem 76/81-86-684. Ogłoszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.


Załączniki:(3.96 Mb)

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie