BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA

o g ł a s z a

 

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie 3 miasta Chojnowa, dla których Sąd Rejonowy w Złotoryi prowadzi księgę wieczystą LE1Z/00013611/7:

 

 

Lp.

 

 

Nr

dział-

ki

 

 

Pow. dz.

w m2

 

 

Położenie

 

 

Przeznaczenie

nieruchomości

i sposób jej

zagospodarowania

 

 

Wadium

w zł

 

 

Cena

wywoławcza w zł

(w tym VAT 23 %)

 

 

 

1.

 

 

 

12/18

 

 

 

634

 

 

ul. St. Wyspiańskiego

obręb 3

teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; dopuszczalne nieuciążliwe usługi komercyjne - wyłącznie wbudowane
w budynku mieszkalnym; zagospodarowanie zgodnie
z zapisem w planie

 

 

 

14 400,00

 

 

 

72 000,00

 

2.

 

12/19

 

640

 

zbieg ulic

ul. G. Zapolskiej – St. Wyspiańskiego

obręb 3

 

-------//-------

 

14 500,00

 

72 500,00

 

3.

 

12/20

 

794

 

ul. G. Zapolskiej

obręb 3

-------//-------

 

17 860,00

 

89 300,00

 

4.

 

12/21

 

797

 

ul. G. Zapolskiej

obręb 3

-------//-------

 

17 900,00

 

89 500,00

 

5.

 

12/22

 

788

 

ul. G. Zapolskiej

obręb 3

-------//-------

 

17 800,00

 

89 000,00

Zarządzeniem Nr 74/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 12 maja 2021 r. w/w nieruchomości zostały przeznaczone do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego. Działki zlokalizowane są w północno – zachodniej części miasta, na terenie osiedla domów jednorodzinnych, pomiędzy ulicami: Stanisława Wyspiańskiego  i Gabrieli Zapolskiej.  Kształt działek w formie wieloboku (dz. 12/18, 12/19 i 12/20) lub prostokąta (dz. 12/21 i 12/22), teren płaski, porośnięty roślinnością trawiastą i pojedynczymi drzewami. Ich ewentualna wycinka może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia w odrębnym postępowaniu (nie dotyczy to drzew i krzewów owocowych). Działki posiadają dostęp do drogi publicznej; działki nr 12/20, 12/21 i 12/22 od ulicy G. Zapolskiej, działka 12/18 od ulicy St. Wyspiańskiego, działka nr 12/19 od ulicy G. Zapolskiej i ul. St. Wyspiańskiego. W ewidencji gruntów sklasyfikowane są jako użytek rolny – pastwiska trwałe Ps III i nabywca, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, zobowiązany jest do uzyskania decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej.

 Teren działek 12/21 i 12/22 częściowo użytkowany jest jako plac zabaw, który zostanie zdemontowany w przypadku sprzedaży nieruchomości. Oferta nie obejmuje elementów wyposażenia placu zabaw oraz towarzyszącej infrastruktury.

Zgodnie z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXI/103/2016 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 30 maja 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego poz. 2830 z dnia 30 maja 2016 r.), działki położone są na terenie oznaczonym symbolem 3.1.MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, dopuszczalne nieuciążliwe usługi komercyjne wyłącznie wbudowane w budynku mieszkalnym.

W granicach działek nr 12/22, 12/21, 12/20, 12/19  i 12/18  przebiega sieć uzbrojenia terenu: telekomunikacyjna, a na działkach nr 12/21, 12/20 i 12/19 znajdują się studzienki telekomunikacyjne. Ponadto przy granicy działek nr  12/19 i 12/18 przebiega sieć elektroenergetyczna.

Przez działki nr 12/19 i 12/20 biegną przewody sieci kanalizacyjnej. Jeżeli projektowana zabudowa będzie kolidować z przebiegiem istniejącej sieci, nabywca na własny koszt, za zgodą i w uzgodnieniu z właścicielem sieci może dokonać jej przełożenia lub w przypadku stwierdzenia, że jest nieczynna i nie będzie eksploatowana w przyszłości jej likwidacji.

Nabywca nieruchomości gruntowej zapewni, właścicielom sieci przebiegających przez działki, swobodny do nich dostęp w celu konserwacji, remontów, modernizacji i wymiany. Jeżeli projektowana zabudowa będzie kolidować z przebiegiem istniejącej sieci, przełoży ją na własny koszt, w uzgodnieniu z właścicielem sieci.

Teren, na którym usytuowane są działki uzbrojony jest w sieć energetyczną, gazową, wodociągową, kanalizacyjną – sieci znajdują się w przyległych ulicach.

Zgodnie z dokumentacją geotechniczną w obszarze ww. działek występują złożone warunki hydrogeologiczne – w podłożu występują nasypy niebudowlane oraz grunty organiczne, wskazana jest głęboka wymiana gruntów, wykonanie nasypów budowlanych z dobrze uziarnionej pospółki, po czym posadowienie obiektów na płytach fundamentowych; alternatywnie na studniach fundamentowych lub mikropalach opartych w warstwie geotechnicznej nr IV. Wymiana gruntów wymagać będzie odwodnienia podłoża. Powyższe czynniki powodują ograniczenia w projektowaniu obiektów budowlanych.

Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu i stanem nieruchomości w terenie, z zapisami w/w planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa oraz dokumentacją geotechniczną.  Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji leżą w całości po stronie nabywcy.

Grunt stanowi własność Gminy Miejskiej Chojnów i jest wolny od obciążeń na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Sprzedaż nieruchomości odbędzie się w stanie istniejącego zainwestowania i istniejącej infrastruktury, w związku z czym, nabywca przejmie nieruchomość w stanie faktycznym i prawnym istniejącym w dniu podpisania protokołu. W przypadku wzrostu wartości nieruchomości z tytułu ich dozbrojenia Miasto obciąży nabywców nieruchomości opłatami adiacenckimi.

Gmina Miejska Chojnów nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości, których nie można było stwierdzić na podstawie posiadanych dokumentów.

Przetarg, oddzielnie na każdą z nieruchomości, odbędzie się w dniu 20 października 2021 r.  o godz. 1200  w sali nr 11 Urzędu Miejskiego w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej:

·      oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych i publikację wyniku przetargu,

·      dowód tożsamości,

·       potwierdzenie wniesienia wadium,

·       w przypadku nabycia nieruchomości przez małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości za cenę ustaloną w przetargu (art. 37 ustawy z dnia 25.02.1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy – Dz.U. z  2020 r. poz. 1359) lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku odrębnego (rozdzielność majątkowa),

·      w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej,  dodatkowo aktualny wyciąg z właściwego rejestru potwierdzony przez osoby reprezentujące podmiot oraz właściwe pełnomocnictwa do udziału w przetargu;

·      pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, jego warunkach i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

·      oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym i prawnym nieruchomości będącej przedmiotem przetargu,

·      oświadczenie o zapoznaniu się z opinią geotechniczną dla wstępnego rozpoznania geotechnicznych warunków podłoża terenu projektowanej zabudowy mieszkaniowej oraz opinią geotechniczną dla potrzeb rozpoznania warunków gruntowo – wodnych na działkach 12/18 – 12/23 w Chojnowie u zbiegu ulic Wyspiańskiego i Zapolskiej.

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz. U. z 2017 r., poz. 2278 t.j.), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Wadium (w pieniądzu) w określonej wysokości należy wpłacić na konto Nr 13 8644 0000 0000 2121 2000 0130 Urząd Miejski w Chojnowie  pl. Zamkowy 1,  59-225 Chojnów do dnia 13.10.2021 r. (ze wskazaniem numeru działki). Datą dokonania wpłaty kwoty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy. Wadium upoważnia do czynnego uczestnictwa w przetargu tylko na działki wymienione w dowodzie wpłaty.

Wpłacenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem się z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia   14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 t.j.). Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg, zwrócone zaś niezwłocznie tj. nie później niż przed upływem 3 dni od daty odwołania lub zamknięcia przetargu, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym, na konto przez nich wskazane.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Cenę nabycia, równą cenie osiągniętej w przetargu, wpłaca się na konto Nr 32 8644 0000 0001 4906 2000 0260 Gmina Miejska Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóźniej przed zawarciem umowy notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym tut. Urzędu przed zawarciem umowy.

Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.), jeżeli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 41 ust. 1 w/w ustawy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty związane z przeniesieniem prawa własności ponosi w całości nabywca.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pok. nr 12 tut. Urzędu lub telefonicznie pod numerem 76/81-86-684. Ogłoszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostępne są  w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.


Załączniki: (2.60 Mb)

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie