Burmistrz Miasta Chojnowa

ogłasza

drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 w klatce nr 12 budynku położonego przy ul. Grunwaldzkiej nr 8,10,12 w Chojnowie, na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 146/12 o powierzchni 1582 m2 wraz z udziałem w gruncie, dla której Sąd Rejonowy w Złotoryi prowadzi księgę wieczystą Nr LE1Z/00023740/3.

 

Lp.

 

 

Kondygnacja

Pow. użytkowa
lokalu w m2

Udział 

w działce

i częściach

wspólnych

budynku

Wadium

w zł

Cena  lokalu wraz z gruntem

w zł, w tym

opis lokalu

lokal

ułamkowa cena gruntu

1.

I piętro

(II kondygnacja)

37,20 m2

19/1000

25 000,00

 

 

 

125 000,00

 

 

 lokal składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki
 z w.c. oraz piwnicy

nr 47 o pow. 2,20m²

 

122 752,00

2 248,00

Zarządzeniem Nr 73/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 12 maja 2021 r. w/w lokal został przeznaczony do sprzedaży w formie przetargu.

Nieruchomość wolna jest od obciążeń na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Nieruchomość zagospodarowana jest, jako lokal mieszkalny, a w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa zatwierdzonego Uchwałą Nr XLVI/222/2002 Rady Miejskiej w Chojnowie z dnia 30.01.2002 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 34, poz. 869) ujęta jest, jako teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.  Dla lokalu zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej.

Budynek wyposażony jest w instalację energetyczną, wodno-kanalizacyjną, gazową – c.o. (zdalaczynne).

W związku z przeprowadzonymi pracami remontowymi części wspólnych budynku Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Grunwaldzkiej 8,10,12 zaciągnęła kredyt, który podlegać będzie spłacie do 2033 roku.

Przetarg odbędzie się w dniu 07 października 2021 r. o godz. 1000 w sali nr 11 Urzędu Miejskiego w Chojnowie.

Wadium (w pieniądzu) w określonej wysokości należy wpłacić na konto Nr 13 8644 0000 0000 2121 2000 0130 Urząd Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do dnia 30.09.2021r.
Datą dokonania wpłaty kwoty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej:

· oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych i publikację wyniku przetargu,

· dowód tożsamości,

·  potwierdzenie wniesienia wadium,

·  w przypadku nabycia nieruchomości przez małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości za cenę ustaloną w przetargu (art. 37 ustawy z dnia 25.02.1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy – Dz.U. z 2020 r. poz. 1359) lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku odrębnego (rozdzielność majątkowa),

· w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej,  dodatkowo aktualny wyciąg z właściwego rejestru potwierdzony przez osoby reprezentujące podmiot oraz właściwe pełnomocnictwa do udziału w przetargu;

· pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, jego warunkach i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

· oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym i prawnym nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.

Wpłacenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem się z Rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 t.j.). Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg, zwrócone zaś niezwłocznie, tj. nie później niż przed upływem 3 dni od daty odwołania, zamknięcia przetargu, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym, na wskazany przez nich rachunek bankowy.

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy
z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Nabywcę od dnia nabycia nieruchomości wiążą wszelkie uchwały podjęte wcześniej przez Wspólnotę Mieszkaniową. Do czasu podjęcia innych uchwał przez Wspólnotę Mieszkaniową, dotychczasowy sposób zarządu odnosić się będzie do nabywcy niniejszego lokalu. Nabywca ponosi wszelkie koszty i wydatki związane z utrzymaniem, eksploatacją i remontem lokalu, a także części wspólnych budynku i gruntu stosownie do wielkości posiadanych udziałów w częściach wspólnych.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. nie mniej niż  1 250,00 zł.

Cenę nabycia, równą cenie osiągniętej w przetargu, wpłaca się na konto Nr 32 8644 0000 0001 4906 2000 0260 Gmina Miejska Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóźniej przed zawarciem umowy notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym tut. Urzędu przed zawarciem umowy.

 Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1990 ze zm.), jeżeli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 41 ust. 1 ww. ustawy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Pierwszy przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego odbył się w dniu 04.08.2021 r.

Koszty związane z przeniesieniem prawa własności ponosi w całości nabywca. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług sprzedaż  lokalu zwolniona jest od podatku od towarów i usług.

Lokal można oglądać w dniach 06.09.2021 r. - 30.09.2021r. w godz. 1000 do 1400 – klucze dostępne są w Chojnowskim Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Drzymały 30 – tel. 76 81-88-370.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pok. nr 12 tut. Urzędu lub telefonicznie pod numerem   76 81-86-684. Ogłoszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.

 Załączniki:(2.36 Mb)

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie