GR.6840.23.2011                                                                                                                             Chojnów, 2013 - 03 - 22

Burmistrz Miasta Chojnowa

ogłasza

trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 7 - strychu, położonego w budynku mieszkalnym 4-kondygnacyjnym przy ul. Drzymały 2, w Chojnowie, na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 450/13 o pow. 458 m2, wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu, dla której Sąd Rejonowy w Złotoryi prowadzi księgę wieczystą Nr LE1Z/00043483/9:

 

Lp.

 

Kondygnacja

Pow. użytkowa
lokalu w m2

Udział w działce

i częściach

wspólnych

budynku

 

 

Wadium

w zł

 

Cena

 wywoławcza

w zł

pomieszcz.

przynależn.

 

 

1.

 

IV

kondygnacja

(poddasze)

 

lokal użytkowy nr 7 o pow. użytk.

71,60 m2, składający się dwóch pomieszczeń z wyprowadzonym przyłączem wodno-kanalizacyjnym

 

 

158/1000

 

 

6.900,00

 

 

34.500,00

 

 

------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieruchomość wolna jest od obciążeń na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa nieruchomość ujęta jest jako teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i nieuciążliwych usług komercyjnych. Lokal znajduje się w budynku o ścianach murowanych, ceglanych, ze stropami drewnianymi, drewnianą klatką schodową i strychem z drewnianą więźbą dachową. Dach w niewielkiej części jest ze spadkiem ok. 600, kryty dachówką ceramiczną, w pozostałej części dach płaski, kryty papą. W budynku funkcjonuje wspólnota mieszkaniowa. W opisanym wyżej budynku został wyodrębniony samodzielny lokal użytkowy - strych. Przedmiotowy lokal odpowiada wymogom określonym przepisami ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz.U. z  2000 r.  Nr 80, poz. 903 z późn. zm.).

Dla potrzeb adaptacji strychu wykonana została ekspertyza konstrukcyjno-budowlana w sierpniu 2011 r. W opracowaniu stwierdzono, że stan techniczny budynku oraz jego usytuowanie pozwalają na zaadoptowanie strychu dla celów mieszkalnych. Wykonanie adaptacji wymaga standardowych czynności związanych z procesem projektowania i uzyskania stosownych pozwoleń. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z wymienioną ekspertyzą.

            Przetarg odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2013 r. o godz. 1300 w sali nr 11 Urzędu Miejskiego w Chojnowie. Wadium (w pieniądzu) w określonej wysokości należy wpłacić na konto Nr 39 8644  0000 0000 2121 2000 0050 Urząd Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do dnia 17 kwietnia 2013 r. Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty: tożsamości, potwierdzenie wniesienia wadium, zgodę współmałżonka na przystąpienie do przetargu w celu zakupu lokalu (osoby pozostające w ustawowym ustroju wspólności majątkowej) lub oświadczenie, że lokal będzie nabywany z majątku odrębnego, a podmioty inne niż osoby fizyczne dodatkowo wyciąg z właściwego rejestru oraz pełnomocnictwo do udziału w przetargu.

Wpłacenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem się z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U.Nr 207, poz. 2108 z późn. zm./. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg, zwrócone zaś niezwłocznie, tj. nie później niż przed upływem 3 dni od daty odwołania lub zamknięcia przetargu, pozostałym osobom.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. nie mniej niż  350,00 zł.

Cenę nabycia, równą cenie osiągniętej w przetargu, wpłaca się na konto Nr 13 8644 0000 0001 4906 2000 0020 Gmina Miejska Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóźniej przed zawarciem umowy notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym tut. Urzędu przed zawarciem umowy.

Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości odbył się 4 września 2012 r., drugi 27 lutego 2013 r.

Uchylanie się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy w ustalonym terminie spowoduje utratę wpłaconego wadium. Koszty związane z przeniesieniem prawa własności ponosi w całości nabywca.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług sprzedaż lokalu zwolniona jest od podatku od towarów i usług.

Lokal można oglądać w dniach 25.03.-17.04.2013 r.  w godz. 1000 do 1400 - klucze dostępne są w Chojnowskim Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Drzymały 30 - tel. 76 81-88-370. Zastrzega się prawo unieważnienia  przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pok. nr 12 tut. Urzędu lub telefonicznie pod numerem 76 81-86-680.

Ogłoszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.

 

Drzymały2 (2.14 Mb)

 

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie